AWGRYMWCH GWESTIWN - SUGGEST A QUESTION

Mae HYDERUS? yn dod ym Mis Medi! Fe fydd hi'n gêm cwis  ddwyieithog gyda ffocws ar Gymru. Os mae'ch cwestiynau yn rhai newydd a'n bod ni'n eu defnyddio yn y gêm, fe gewch chi:

 • Eich cwestiwn a'ch enw yn y gêm

 • Copi o'r gêm yn rhad ac am ddim

 • Bydd yr ysgol â'r nifer fwyaf o gwestiynau'n cael copïau ychwanegol

A Welsh version of the hit game CONFIDENT? is coming in September! It'll be a bilingual quiz game with a focus on Wales. If your questions are new and we use them in the game, you'll get:

 • Your question and name in the game

 • A free copy of the game

 • The school with the most questions will get extra copies

Diolch am anfon! Thanks for sending!

 • Suggest as many questions as you want

 • Don't worry about the answers - we'll research them

 • The questions need to have numerical answers

 • Try to think of intriguing ones that will make people think

 • They can be about anything, but try to focus on ones that will interest Welsh people

 • The deadline is midnight 21st March 2021

 • Awgrymwch gynifer o gwestiynau ag y dymunwch chi

 • Peidiwch â phoeni am yr atebion - fe wnawn ni ymchwilio

 • Mae angen i'ch cwestiynau fod ag atebion rhifiadol

 • Meddyliwch am rai diddorol fydd yn gwneud i bobl feddwl

 • Gallan nhw ymwneud ag unrhywbeth, ond ceisiwch ganolbwyntio ar rai a fydd o ddiddordeb i Gymry

 • Y dyddiad cau yw hanner nos 21 Mawrth 2021